Kalkulator štednje

Kalkulator štednje omogućava izračun očekivanog prinosa na štednju umanjenog za iznos poreza i prireza na kamate na štednju. Osim početnog iznosa štednje kalkulator podržava unos rentnih (periodičnih) uplata i premijske stope na oročenu štednju.