Kalkulator štednje

Kalkulator štednje omogućava izračun očekivanog prinosa na štednju umanjenog za iznos poreza i prireza na kamate na štednju. Osim početnog iznosa štednje kalkulator podržava unos rentnih (periodičnih) uplata i premijske stope na oročenu štednju.


Iznos oročenja (glavnica)
Kamatna stopa Trajanje oročenja u mjesecima
Stopa poreza na kamate Stopa prireza (prema prebivalištu)
Rentna uplata (opcionalno)
Premijska stopa (opcionalno)

Rezultati