Uvjeti korištenja

Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se na korištenje web aplikacije na internetskoj adresi https://kalkulatori.hr bez obzira na vrstu platforme s koje se pristupa. Korištenjem sadržaja koji pripadaju ovoj domeni smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s aktualnim uvjetima korištenja te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

Pružatelj usluge i Korisnik

Pružatelj usluge je SIMPLE DIGITS, obrt za informatičke usluge i savjetovanje, vl. Igor Tikvić, sa sjedištem u Zadru, Franka Lisice 4, OIB: 20194371577 (dalje u tekstu: Pružatelj usluge).

Pružatelj usluge svojim korisnicima omogućuje korištenje web aplikacije Kalkulatori.hr na internetskoj adresi https://kalkulatori.hr (dalje u tekstu: Web aplikacija).

Korisnikom se smatra svaka fizička ili pravna osoba koja pristupa ili koristi sadržaje Web aplikacije, bez obzira koristi li besplatni sadržaj ili sadržaj za koji je potrebna pretplata te prijava s korisničkim imenom i lozinkom (dalje u tekstu: Korisnik).

Registracija Korisnika

Registracijom Korisnik dobiva podatke o korisničkom računu – korisničko ime i lozinku koji služe za autentikaciju korisnika.

Korisnik je dužan čuvati podatke o korisničkom računu, te se obvezuje da će dodijeljeno korisničko ime i lozinku koristiti samo osobno, odnosno da korisničko ime i lozinku neće učiniti dostupnima trećim osobama.

Ukoliko se Korisnik pretplatio na Web aplikaciju, smatra se da je s Pružateljem usluga sklopio ugovor temeljem kojeg će Pružatelju usluga platiti pretplatu za korištenje Web aplikacije u ugovorom definiranom periodu. Ovi Uvjeti korištenja predstavljaju listu ugovorenih klauzula na čiju primjenu Korisnik pristaje registracijom i plaćanjem pretplate te ovi Uvjeti korištenja čine sastavni dio takvog ugovora.

Opće odredbe

 1. Korištenjem bilo kojeg dijela Web aplikacije, bez obzira na način korištenja, smatra se da je Korisnik upoznat s ovim Uvjetima korištenja te da ih u potpunosti razumije i prihvaća.
 2. Pristankom na ove Uvjete korištenja Korisnik se obvezuje da niti jedan sadržaj Web aplikacije, kao niti jedan njegov dio, neće koristiti u nezakonite svrhe niti za promoviranje istih ili protivno odredbama ovih Uvjeta korištenja.
 3. Pružatelj usluge ulaže maksimalne napore kako bi sve informacije i izračuni putem Aplikacije bile točni i potpuni, ali ne odgovara u slučaju njihove netočnosti ili nepotpunosti. Pružatelj usluga se odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati korištenjem Web aplikacije, ili je na bilo koji način vezana za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom Web alikacije, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s korištenjem iste.
 4. Pružatelj usluge zadržava pravo promjene izgleda, sadržaja i opsega Aplikacije, kao i ovih Uvjeta korištenja. O izmjenama Uvjeta korištenja Korisnik će biti pravovremeno obaviješten objavom na internetskoj adresi https://kalkulatori.hr iz koje će biti vidljivo da su Uvjeti korištenja izmijenjeni. Davanjem suglasnosti na ove Uvjete korištenja Korisnik pristaje da se izmjena Uvjeta korištenja objavi kako je ovdje navedeno te se odriče potraživati zasebnu dostavu izmijenjenih Uvjeta korištenja.
 5. Za potrebe korištenja Web aplikacije Korisnik je dužan ispuniti minimum tehničkih uvjeta, i to: pristup Internetu i internetski preglednik novije generacije.
 6. Aplikacija je na raspolaganju 24 sata na dan. Zbog tehničkih razloga, za potrebe održavanja ili zamjene opreme, Pružatelj usluge pridržava pravo kraćeg prekida pravila stalne dostupnosti Web aplikacije i njegovog pojedinog sadržaja. U potpunosti je isključena odgovornost Pružatelja usluge za moguću štetu ili neugodnost koja bi Korisniku mogla nastati iz tehničkih razloga zbog prekida rada Web aplikacije odnosno otežanog pristupa do iste.
 7. Korisnik odgovara Pružatelju usluge za štetu koja bi mu nastala zbog zlouporabe korisničkog imena i lozinke od strane neovlaštenog korisnika odnosno treće osobe kojoj je omogućio korištenje njegovim korisničkim imenom i lozinkom.
 8. Korisnik je obvezan u slučaju saznanja za činjenice koje ukazuju na mogućnost zloporabe ili gubitka korisničkog imena ili lozinke bez odgode obavijestiti Pružatelja usluge.
 9. Pružatelj usluge zadržava pravo ograničiti ili onemogućiti uporabu sadržaja Web aplikacije Korisniku u slučaju nepoštivanja odredbi ovih Uvjeta korištenja, a osobito u slučaju zlouporabe dodijeljenih mu korisničkog imena i lozinke.

Pretplatnički odnos

 1. Korištenje naplatnog dijela Web aplikacije omogućeno je samo pretplatnicima. Pretplatnici su pravne i fizičke osobe koje prihvaćaju ove Uvjete korištenja i plate pretplatu.
 2. Pretplata za korištenje Web aplikacije plaća se unaprijed za period od godinu dana, prema u tom trenutku važećem cjeniku. Pretplata se uplaćuje isključivo bankovnim transferom na poslovni račun Pružatelja usluge.
 3. Pružatelj usluge zadržava pravo izmjene cijena i/ili promjene uvjeta plaćanja.
 4. Svi pretplatnički podaci Korisnika koriste se isključivo u svrhu izdavanja računa te podliježu Politici zaštite privatnosti.
 5. Pretplatnički odnos prestaje istekom razdoblja za koji je pretplata plaćena, ako prije toga pretplatnik nije obnovio pretplatu za sljedeće razdoblje. Pružatelj usluge se obvezuje da će o isteku pretplatničkog perioda na vrijeme obavijestiti Korisnika.
 6. U slučaju opravdane sumnje da treće osobe neovlašteno rabe korisničke identifikacije, Pružatelj usluge ima pravo pretplatniku onemogućiti pristup Web aplikaciju te potraživati eventualnu štetu.
 7. Zahtjevi za naknadu štete od Pružatelja usluge isključeni su ako šteta nije prouzročena namjerno ili zbog krajnje nepažnje.

Zaštita privatnosti i tajnost podataka

Pužatelj usluga se obvezuje čuvati i štititi privatnost korisnika svih korisnika Web aplikacije, te će s istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno drugim primjenjivim propisima.

Politika zaštite privatnosti i tajnosti podataka zajedno s Politikom kolačićas smatraju se sastavnim dijelom ovih Uvjeta korištenja i dostupna su na poveznicama:

Poveznice na druge mrežne stranice

Ukoliko Web aplikacija sadržava poveznice na mrežne stranice koje nisu održavane od strane Pružatelja usluga, Pružatelj usluge ne odgovara za sadržaje objavljene na tim mrežnim stranicama.

Komunikacija, pritužbe i način rješavanja sporova

Sve pogreške i probleme u radu Aplikacije uključujući i neprihvatljiv sadržaj na mrežnim stranicama Korisnik može prijaviti putem elektroničke pošte na e-adresu info@kalkulatori.hr. Na svaki takav upit Pružatelj usluga je dužan odgovoriti u roku od 15 dana od njegovog primitka.

Na ove Uvjete korištenja i sve ugovore primjenjuje se hrvatsko pravo.

U slučaju sudskog postupka, nadležan je stvarno nadležni sud u Zadru.